Directory listing:

FileSize
1H1V.pdb
438534
1H1V.tar.gz
2675886
1H1VG.pdb
449593
1H1VA.log
458
1H1V.izone
744
1H1VA.contactdis
4963
1H1V.analysis
18941
1H1VG.contactdis
4500
1H1VG.log
458
1H1V.contacts
13517
1H1VA.pdb
219936
[predictions]dir
run1.tar.gz
70523301
1H1V.zone
100
run3.tar.gz
70631560