Directory listing:

FileSize
1HE8.tar.gz
2947634
1HE8.pdb
601668
1HE8A.pdb
537362
1HE8A.log
458
1HE8B.contactdis
2160
1HE8.contacts
8373
1HE8B.log
458
1HE8.zone
334
1HE8.izone
345
1HE8A.contactdis
10507
1HE8B.pdb
108467
[predictions]dir
run1.tar.gz
67456783
1HE8.analysis
18656
run3.tar.gz
67475024